Doğal Gaz Tesisatı

DOĞALGAZ GENEL BİLGİ

Doğalgaz tesisatınızı ve Doğalgaz projelerinizi alanında deneyimli, uzman kadrolu ve yetkili firmalara yaptırmaya özen gösteriniz. Doğalgaz Sertifikası olmayan firma ya da kişilere kesinlikle hiçbir işlem yaptırmayınız. Doğalgaz sertifikası olan firmaların Yetki numaraları vardır. Bu yetki numarası olamayan kişi ya da firmalara güvenmeyiniz. Biz "Sıhhi ve Mekanik Tesisat" Firması olarak siz müşterilermizle RESMi SÖZLEŞME yapmaktayız. Sizler için Projenizi hazırlayıp, onaylatma işlemini yapıyoruz. Taahhütü Altindaki İşleri Sigorta ettirip, tesisatinizi yaparak,gerekli tüm cihazlarınızı takıyoruz. Sonra İGDAŞ a Kontrol ettirerek İGDAŞ'dan Tesisatinizin Uygunluk Belgesini alıyoruz.

DOĞALGAZA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Firmamıza yapılan talep doğrultusunda yirmi dört saat içerisinde keşif yapılacaktır.
Keşiften sonra ki işlemimiz 48 saat içerisinde sizlere teklifimizi sunmaktır.
Ödeme ve fiyat konusunda anlaşma sağlandığında sözleşme yapılmaktadır. Sözleşme bitiminde müşterilerimizden taahhüt mühendisimiz aracılığı ile peşinat almaktayız.
Kararlaştırılan gün ve saatte işe başlayıp ve bitirmekteyiz.
Müşterimiz abonman süreceni tamamladıktan sonra projeyi gerekli kuruma veya firmaya onay için vermekteyiz.
Proje onayından sonra sözleşme aşamasına geçilir. Not: (Sözleşme yapmadan firmamız İGDAŞ'tan gaz açma randevusunu alamaz.)
Sözleşme yaptıktan sonra firmamız tarafından randevu alınır.
Proje mühendisimiz tarafından tesisatın genel kontrolünü yapılır. Müşteri tarafından yapılması gereken durumlarda süre almaktayız. Bu süreye istinaden randevu talebinde bulunarak gazı açma gününü belirleriz.
Tesisatınızın son kontrolü yapılarak gazınız açılır. Bu işlem sonunda müşterilerimze "Doğalgaz Uygunluk Belgesi" verilir. Bu belge doğalgazın resmi açılış belgesidir ve kesinlikle saklanmalıdır.
Bu işlemden sonra servise haber verilir. Yetkili servis cihazınızı haber verilen günden itibaren 24 saat içerisinde ücretsiz çalıştırır.

DOĞALGAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online olarak veya İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir. Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;İGDAŞ Pazarlama Şeflikleri ile görüşerek veya 153 nolu İGDAŞ Çağrı Merkezi arayarak abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.Doğal Gaz Bağlantı başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; bağlantı işlemi ile birlikte sözleşme işlemi için gerekli evrakları yanınıza getirmeniz takdirde Doğal Gaz Abonelik Sözleşme işleminizi de yapabilirsiniz.

DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Bağlantı işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi İGDAŞ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcileri tarafından Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır. Ayrıca; doğal gaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.Doğal Gaz Abonelik Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak da yapabilirsiniz. Online doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir. Doğal gazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin orada hazır bulunması ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması gerekir. Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,
c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,
Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi
f) Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,
Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
j) Kaşe,talep edilir. NOT : İstanbul' da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.
Yabancı Uyruklu Müşteriler için; (Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise):
a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,
b) Tapu fotokopisi,
Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise:
a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,
b) Kira kontratı fotokopisi,
c) İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.
DOĞAL GAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
a) Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
b) Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.
c) Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,
Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
d) Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri (%51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),
e) Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,
f) Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,
Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
g)Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
h)Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
i)İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
j) Kaşe,talep edilir.
NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamının abone olma zorunluluğu vardır.
Yabancı Uyruklu Müşteriler için;
a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,
b) Tapu fotokopisi, talep edilir.

DOĞAL GAZ BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOLLAR

Apartman Genel Kurul Kararı Alınması: Site veya apartman sakinleri yapacakları genel kurulda, doğal gaza geçiş kararı almalı ve bu geçişin bireysel mi yoksa merkezi mi olacağını belirlemelidirler. Bu karar; 2000 m²ye kadar olan binalarda % 51 oy çokluğu, 2000 m²nin üzerindekiler içinse oy birliği gerektirmektedir.
Abone Olma: Kullanıcı, Gaz Dağıtım Firmasının istediği işlemleri yerine getirerek doğal gaz abonesi olmalıdır.
Doğal Gaz Dönüşümü Yapacak Yetkili Firmayla Anlaşma: Makina Mühendisleri Odası’ndan “Büro Tescil Belgesi” ve Gaz Dağıtım Firması tarafından düzenlenen “Proje ve İç Tesisat Yapım Bakım Onarım Sertifikası” olan yetkili firmayla, işin kapsam, nitelik, fiyat, başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlendiği bir iş yapım sözleşmesi yapılmalıdır.
Sigorta: Dönüşüm firmasından, bu sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş sigorta poliçesi talep edilmelidir.
Proje Hazırlanması: Abone olma işleminden sonra dönüşümü yapacak yetkili firma tarafından dönüşüm projesi hazırlanmalıdır.
Baca Etüt Raporu: Bacalı bir cihaz söz konusu ise mevcut bacanın dönüşüp dönüşmeyeceği Makina Mühendisleri Odası’nca tespit edilmeli ve yeni baca projesi hazırlanmalıdır.
Proje Kabul ve İşe Başlama Onayı: Hazırlanan projeler onaylandıktan sonra ise başlama onayı Gaz Dağıtım Firması tarafından verilir.
Tesisat İmalatı: Yetkili firma onaylanmış projeye göre imalatı gerçekleştirir.
Güvence Bedeli Ödemesi: Abone tarafından güvence bedeli yatırıldıktan sonra Gaz Dağıtım Firmasından alınan sayacın montajı yetkili firma tarafından gerçekleştirilir.
Başvuru Sonrası İşlemler:
Doğalgaza geçiş için karar alındığına dair karar defterinin fotokopisi,
Müracaat eden kişinin Apartman adına yetkili olduğuna dair karar/yazı.
DASK Deprem Afet Sigorta poliçesi/poliçelerinin fotokopisi
Yetkili dağıtım kurumundan belirlenen ödeme koşullara göre bütün bina için Abone bağlantı bedeli sayaç dahil Bağımsız Bölüm başına 180$ + KDV üzerinden hesaplanacaktır.
Güvence Bedeli; Her daire için kullanım şekline göre belirlenen güvence bedelleri gaz kullanım sözleşmesi imzalanması sırasında güvence bedeli olarak dairenin gazı açılmadan alınacaktır.
Doğalgaz Emniyet Kuralları:
Emniyet kuralları doğal gaz ve baca gazı kaçaklarına yönelik olarak alınacak önlemleri tanımlayarak patlama, yangın ve gaz zehirlenmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yanlış ve çabuk deforme olan baca imalatları ve montajları nedeniyle her yıl birçok insan hayatını kaybetmektedir. Yanma gazlarının yetersiz tahliyesi ve eksik yanma baca ve bağlantıları ile yakma cihazlarındaki hata ya da arızalardan kaynaklanmaktadır. Doğal gaz dönüşümlerinde güvenlik için öncelikle yapılan dönüşümü mutlaka yetkili bir mühendislik firmasına yaptırınız. Doğal gaz kullanımına geçtikten sonra da yaptırılması gereken bir tesisat tadilatı söz konusu olduğunda yetkisiz kimselere, projesiz ve onaysız tadilat yaptırmayınız. Bu hem güvenli hem de yasal değildir. Aşağıdaki şu hususlara dikkat ediniz.

Doğal gaz kullanımında güvenlik için bırakılmış havalandırma menfezlerini sürekli açık ve temiz tutunuz.
Doğal gaz tesisat borularını işlevi dışında, elektrik topraklaması, çamaşır askısı olarak veya sportif amaçlar için kullanmayınız.
Doğal gaz cihazlarının devreye alınması, yıllık bakımı ve onarımı mutlaka yetkili servisler tarafından yaptırınız.
Doğal gaz cihazları (soba, ocak vb.) bağlantı yerlerinden doğal gaz ve baca gazı sızıntısı yapabileceğinden temizlik vb. nedeniyle yerinden oynatılırken dikkat edilmelidir.
Doğalgazın Özellikleri
a-) Koku içermez
b-) Yakıt kaybı azdır.
c-) Hafiftir
d-) Patlama olasılığı yoktur
e-) Basınç etkisi yoktur.
e-) Zehirsizdir.

Bu yüzden öldürücü bir yanı da olmamaktadır. Sadece bizi çevreleyen havada oksijen azalmışsa ve doğalgaz aşırı derecede birikir ve boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalırız.
Doğalgaz Kimyasal olarak; Metan, az oranda etan ve propandan oluşur. Bileşimi; az miktarda karbondioksit ve azot gazlarından meydana gelir. Bu yüzden atmosferi kirletmesi mümkün değildir.
Doğalgazdan oluşabilecek en önemli tehlike " gaz kaçağı" olmasıdır. Bu kaçak etrafına yaydığı kokudan dolayı hemen anlaşılabilir.
Doğalgazdan Oluşabilecek Tehlikeye Karşı Alınacak Tedbirler:
- Tüm kapı ve pencereleri açarak hemen havalandırılmalıyız.
- Girişteki ana kapatma vanası ya da küresel vana kapatmalıyız.
- Kokunun oluştuğu yerlere ya da odalara, yanıcı madde (kibrit, sigara, çakmak vb.) ile girmemeliyiz.
- Elektrik şalteri hemen kapamalıyız ve kesinlikle elektrik prizinde bulunan hiç bir fişi çekmemeliyiz.
- Gaz Armatürlerini kapatmalıyız.
- Kaçağın olduğu yerde telefon kullanmayınız. Hemen size en yakın bir yerden telefon kullanarak 187 arayarak ilgili kurumlara bildirim yapınız.
Asansör Kullanmayınız
Doğalgazın Konutlarda Kullanım Amaçları:
- Doğal gaz ; ısıtma, sıcak su ve ocaklarda kullanılmak amacıyla kullanılmaktadır. Konutlarda ısıtma türleri;
- Bölgesel ısıtma: Toplu konut, büyük siteler veya semtin bir bölümünün tek ısı merkezinden ısıtılması gibi uygulamalardır.
- Merkezi ısıtma: Bir veya birden fazla blokların bir ısı merkezinden ısıtılmasıdır.Çelik veya döküm kazanlar kullanılabilir. Bu kazanlar üflemeli veya atmosferik brülörlü olabilir.
- Bireysel ısıtma: Binanın veya iş merkezlerinin bağımsız bir cihazla ısıtılması anlamına gelir. Isıtma sisteminde Kat Kaloriferi, kombiler ve doğalgaz sobaları kullanılmaktadır. Sıcak suda; doğalgazlı şofbenler ve pişirmede; ocak ve fırınlarda kullanılır.
Merkezi Isıtma Sistemlerinin Dönüşümü
Merkezi ısıtma, bireysel sistemlere göre daha ekonomik ve daha konforludur. Merkezi ısıtma sistemlerinde doğal gaza dönüşüm için en önemli konu kazan ve brülördür. Doğal gaz dönüşümü öncesinde yapılacak işlem kullanılan sıvı veya gaz yakıtlı kalorifer kazanlarının doğal gaza dönüşüme uygunluğu konusunda Makina Mühendisleri Odası’ndan kontrol hizmeti alınmalıdır. Sıvı yakıt kazanların doğal gaza dönüşümünde; kazan dairelerinin havalandırma, elektrik tesisatları, aydınlatma, baca gibi birçok konuda uyulması gerekli kurallar vardır. Bu yüzden dönüşüm işi mutlaka yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır.
Bireysel Isıtmanın Doğal Gaza Dönüşümü:
Bu kazanların özellikle kat kaloriferlerinin doğal gaza dönüşümü ekonomik değildir.Bu ısıtma sistemlerinde katı ve sıvı yakıtlı kat kaloriferleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak bu kazanlar konutların banyolarında, kilerde veya açık balkonlarda olur. Genellikle olduklar yerler ve cihazların yapıları doğal gaz kullanımına uygun değildir. uygun, küçük maliyetlerle doğal gazla çalışır bir dönüşüm gerçekleştirilebilir. Bu dönüşümler yetkili firmalar taraından yapılmalıdır. Bu tip cihazlar 12 m3 ten daha küçük hacimlere yerleştirilemez. Yerleştirildikleri mahalde mutlaka havalandırma menfezi bulunmalıdır.
Bireysel Isıtma Cihazları: A-) BACASIZ CİHAZLAR:
Bu tip cihazlar yanma için gerekli havayı ortamdan alıp yanma ürünü gazları yine aynı ortama veren cihazlardır. Ocak, fırın, katalitik soba, radyant ısıtıcı gibi. Bu tip cihazlar 12 m3 ten daha küçük hacimlere yerleştirilemez. Yerleştirildikleri mahalde mutlaka havalandırma menfezi bulunmalıdır.
Bireysel Isıtma Cihazları: B-) BACALI CİHAZLAR:
Kombi, şofben ve kat kaloriferleri yanma için gerekli havayı ortamdan alan yanma ürünü gazları bir baca aracılığıyla dışarı atan cihazlardır. Örneğin: Bacalı kombiler, şofbenler, atmosferik veya üflemeli brülörlü kat kaloriferi kazanları vs gibi.
8 m3 ten daha küçük hacimli yerlere konamazlar. Bacalı cihazlarda gerekli hacim sağlanamamış ise bitişik mekanlara havalandırma menfezleri açılmalıdır. Havalandırmanın sağlandığı bu mekanlar; banyo, tuvalet, yatak odası kesinlikle olmamalıdır. Bu cihazların bulunduğu yerler açıkta ya da mutlaka sürekli havalanan yerler olamalıdır. En az 150 cm2 alana sahip havalandırma menfezi bulunmalıdır. Bacalı kombi, şofben ve kat kaloriferleri yatak odası, banyo, WC, merdiven boşlukları, genel kullanıma açık koridorlara, aydınlıklara ve Ayrıca bu tip cihazların duman boruları da yatak odası banyo WC gibi yerlerden geçirilmez.
Bireysel Isıtma Cihazları: C-) HERMETİK CİHAZLAR:
Hermetik cihazlar; yanma için gerekli havayı iç içe geçmiş iki borudan oluşan özel bir baca bağlantısıyla dış ortamdan alan, yanma ürünü gazları yine aynı baca ile dışarıya atan cihazlardır. Bu cihazlar merdiven boşlukları, genel kullanıma açık koridorlar, baca duvarları üzerine, bina aydınlıklarına monte edilemezler. Bu cihazların baca çıkışları binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına koridorlara, açık veya havalandırmasız kapalı balkon içlerine, asansör boşluklarına, koridorlara, doğrudan rüzgarın etkisinde kalabilecek alanlara verilemez. Bu cihazların baca çıkışları hava hareketi olan doğrudan dış ortamlara açılmalıdır.
Bireysel Isıtma Cihazları: D-) YOĞUŞMALI CİHAZLAR:
Bu cihazlar duman gazı içerisindeki su buharının yoğuşturulması ve baca gazı sıcaklığının düşürülmesiyle ilave enerji kazanırlar. Böylece daha az enerji tüketimi ile işletme maliyeti düşer. İlk yatırım maliyeti yüksek olmasına karşılık böyle bir sistem, yıllık yakıt sarfiyatı göz önüne alındığında kısa sürede kendisini amorti eden sistemlerdir Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre; 250 m2 den büyük bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılması yönünde zorunluluk getirilmiştir. Yoğuşmalı cihazlar düşük kullanma suyu sıcaklıklarında en yüksek verimlere ulaşırlar. Ancak her zaman bu sıcaklıklarda çalışmayacakları için cihaz seçiminde düşük sıcaklıktaki kapasiteler değil yüksek sıcaklıktaki kapasitelere göre seçim yapılmalıdır.
Bacalarda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:
Merkezi sistemlerde kullanılan kazanlar mutlaka müstakil bir bacaya bağlanmalıdır. (Çok kazandan oluşan kaskad sistemler ile üretici firma tarafından belirtilen şartlar hariç.)

Bireysel ısıtma sistemlerinde cihaz baca bağlantısının sızdırmaz şekilde bacayla birleştiğinden ve bağlantı borusunda çatlak ve kırıklar olmadığından emin olunuz. Baca bağlantı borularını yoğuşmaya dayanıklı paslanmaz çelik vb. rijit (esnek olmayan/sabit, katı) borulardan olmasını sağlayarak yapınız. Zorunlu olarak esnek bağlantı gerekiyorsa yine paslanmaz çelik malzeme ile imal edilmiş olanı seçiniz.

Baca bağlantılarının mutlaka tam sızdırmaz olması gereklidir.

Çoğu ilin gaz şirketi kurallarına göre şönt bacalar da yoğuşmaya dayanıklı malzemeden ve sızdırmaz yapılmak kaydıyla kullanılmaktadır. Dünyada da belli kural ve şartları sağlamak kaydıyla bizde adi şönt dediğimiz bacalara benzer örnekler bulunmaktadır. Bazı illerde bacalı ferdi ısıtma cihazlarının doğal gazda kullanılması tamamen yasaktır. Bunedenle bu konuda ilgili gaz şirketlerince belirtilen kurallar geçerlidir.

Ana baca hattında piyasada “bağlantı tuğlası” olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan malzeme, zaman içinde kolayca deforme olması ve doğal gazdaki asidik ortam korozyona neden olması sebebiyle istenen sızdırmazlık özelliğini ve/veya gerekli çekişi sağlamadığından astarsız kullanımı sakıncalıdır.

Bacaların kesiti her yerinde aynı olmalı, keskin dirsek gibi sert ve kısa dönüşlerden kaçınılmalıdır.
Baca, cihaz tipine uygun ve yeterli yükseklikte olmalı ve çatı tepesini en az 60–80 cm geçmelidir.
Bacaların yapımında depreme dayanıklılık dikkate alınmalıdır.
Bacalarda gaz sızdırmaz temizleme kapağı bulunmalıdır.
Bacalarda yoğuşan suyu tahliye edebilmek için boşaltma sifonu bulunmalıdır.
Merkezi sistem bacalarda baca gazı analizinin yapılabilmesi için uygun ölçüde manşon bulunmalıdır.
Çelik bacalar mümkünse paratoner tesisatına sahip olmalı ve bina topraklamasından bağımsız olarak topraklanmalıdır.
Rüzgarlı havalarda baca tepmesini ve yağmur suyunun baca içini ıslatmasını engellemek ve kuşlar, ağaç yaprakları vb. şeylerin bacanın içine girmesini önlemek için, bacada baca şapkası olmalıdır.

KAZANLAR

Kazanlar; özellikle merkezi sistem ısıtma tesislerinde, küçük işletmelerde buhar elde edilmesinde kullanılan önemli ekipmanlardır. Kazan yakıttaki kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviren cihazlara verilen isimdir.
Isıtma işleminin bir merkeze konulan kazan ile elde edilen ısının tüm binaya borularla dağıtılıp, radyatör, konvektör vb. cihazlarla ısıtılmasını sağlayan sisteme merkezi ısıtma sistemi diğer bir değişle kalorifer tesisatı denir. Kazan ise bu sistemin en önemli kısmını teşkil eder.
Kalorifer tesisatında, ısının üretimini sağlayan cihazlara kazan denir. Kazan yakıt olarak ; katı, sıvı,ya da gaz olarak kullanılır ve potansiyel enerjiyi ısı enerjisine dönüşür. Üretilen ısı sistemde bulunan ısıtıcı akışkana iletilir. Bünyesine ısı alan ısı taşıyıcı akışkan tesisatta boruların içerisinden ilerler ve ısıtıcılara gider. Burada ısısını bırakır ve tekrar bünyesine ısı almak üzere kazana geri döner. Dolaşım bu şekilde devam ettikçe istenilen yerlerin ısınması gerçekleşir.
Kazanlar Hangi Alanlara Yerleştirilmeli?
- Müstakil bir alana yapılabilir.
- Bodrum katında uygun bir yer kazan dairesi olarak seçilebilir.Eğer bu alanların hiç biri müsait değil ise;
- Çatıya da yerleştirilebilir.
- Aydınlık olmalıdır.
- Yeterli havalandırması olmalıdır.
- Bina bacasına yakın olmalıdır.
- Uygun şartlarda, yeterli miktarda yakıt depolayabilmelidir.
- Kazan ve ekipmanları için yeterli büyüklükte olmalıdır.
- Bina içi ve dışından kolay ulaşılabilir olmalıdır.
Kazan Çeşitleri:

1-) Kullanılan Malzemenin ve Yakıtın Cinsine Göre:

a-) Dökme Dilimli Kazanlar: Bu kazanlar, dökme demirlerden, dilimler şeklinde üretilirler. Bukazanlar, sıcak sulu tesisatlarda kullanıldığı gibi, basıncı 1 kg/cm²yi geçmeyen buharlı ısıtma tesisatlarında da kullanılır. Kazanların, ısıtma gücü; kilokalori/saat (kcal/h), kilowat (kW) olarak veya ısıtma yüzeyleri metrekare (m²) olarak belirtilir.

- Dökme Dilimli Kazanlarda Yakıt Cinsleri:
1-Katı yakıt cinsi olarak; odun, kömür,
2-Sıvı yakıt cinsi olarak ; fuel-oil, motorin,
3-Gaz yakıt cinsi olarak; doğal gaz ve LPG, sıvı-gaz yakıt yakacak şekilde tasarlanmıştır.
b-) Çelik Kazanlar:
Çelik saclardan birbirine kaynak yapılarak üretilirler ve küçük ve orta büyüklükteki merkezî ısıtma sistemlerinde kullanılırlar.

Çelik kazanlar, yarım silindirik, silindirik ve prizmatik tipte yapılırlar. Katı, sıvı ve gaz yakacak şekilde imal edilirler. Küçük ve orta büyüklükteki tesislerde daha çok yarım silindirik kazanlar tercih edilmektedir.

Çelik sıcak su kazanları TS 497 kapsamındadır. Bu standart içine giren sıcak su kazanları için konstrüksiyon basıncı maximum 5 kg/cm² değerinde olmalıdır. Buhar ve kaynar su kazanları ise TS 377’ de yer alır ve silindirik formda (skoç kazan) imal edilirler. Konstrüksyon basıncı 5 kg/cm² den yüksek olan sıcak su kazanları da mutlaka silindirik olarak yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda çalışma hâlinde soğuk yüzeyler üzerinde asit ve su buharı yoğuşması meydana gelir. Kazanlar çabuk çürür. Bu olay özellikle fuel oil yakan çelik kazanların korozyon nedeniyle kısa zamanda işe yaramaz hale gelmesine yol açar. Bu korozyonun önlenmesi için kazan su sıcaklığının 55 °C’den, baca gazının sıcaklığının ise 150 °C’ den aşağı düşmemesi gerekir. Bunun için de 3 veya 4 yollu karıştırma vanaları ile kazandaki su sıcaklığının yüksek tutulması yararlıdır.
Çelik Kazan Tesisatı

Yakıt Cinsine Göre
1-Katı yakıt kazanları:
a-)Otomatik yüklemeli kazanlar
b-)Elle yüklemeli kazanlar

2-Sıvı yakıt kazanları

3-Gaz yakıt kazanları
a-)Atmosferik brülörlü kazanlar
b-)Üflemeli brülörlü kazanlar
Kazanların Birbirleri ile Kıyaslanması

-Dökme dilimli kazanlar:

a-Ömürleri uzundur. Korozyondan etkilenmezler.

b-Bakımı kolay ve ucuzdur. Doğalgazda bakım masrafı yok denecek kadar azdır.

c-Dilimli oldukları için nakliyeleri oldukça kolaydır.

d-Dilimleri birbirine ekleyerek monte edildikleri için montajı basittir.

e-Dilim sayıları arttırılıp azaltılarak ısıl güçleri değiştirilebilir.

f-Kazan ebatları daha küçük olduğu için az yer kaplarlar.

g-Düşük sıcaklık ısıtmasına uygundur. Bu yolla yüksek verimli ve konforlu ısıtma sağlanabilmektedir.

2-Çelik kazanlar

a-Daha ucuza imal edilebilir.

b-Daha hafiftirler.

c-Yüksek basınçlara uygun yapılabilirler.

d-Isıtma yüzeylerindeki ısı akışı fazladır.

e-Kaynak yapılarak onarılmaları kolaydır.

f-Yüksek ısı güçlerinde yapılabilir.
KAZAN DAİRESİ
Kazan dairesinin konumuna göre kazan yerleşimi yapılır. Kazan yerleşiminde, kazanın çevresinde yeterli kullanma alanının bırakılması gerekir.
Kazanın yanından duvara en az 50-70 cm boşluk kalmalıdır.Birden fazla kazanın yan yana konulması durumunda, kazanlar arasının rahat temizlenebilmesi için durumuna göre 10-40 cm aralıklı montaj edilmelidir. Kazan üstünde tavan yüksekliği, en yüksek kazan donanımından 1m fazla olmalıdır.
Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri:
Öncelikle çalışmanın olduğu yerin temiz ve düzenli tutulması gerekir. Dağınıklık, istenmeyen kazalara neden olabilir. Kalorifer kazanlarının büyüklüklerine göre, vinç, calaskal vb. aletlerle taşınması gerekir. Kazan ve duman kanallarının taşınmasında, taşınan malzeme altında durulmamalıdır. Kazan montajında mutlaka koruyucu başlık, ayakkabı ve eldiven kullanılmalıdır. Duman kanallarının yapımında kaynak güvenlik kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
Kazan Montajı: Araç ve Gereçler

Kürek, mala, pense, çekiç, keser,ahşap testeresi, metre, kalem, gönye, Ø6-Ø8 mm inşaat demiri, tel, çivi, kalıp tahtası, çimento, kum, su, bezir yağı.
İşlem Basamakları ise; Kazan kaidesi yeri için temrin odalarında uygun bir yer belirlenir. Kazan altlığının ölçüsü çizilir. Yere çizilen çizgiler üstüne gelecek biçimde, altlık kalıp tahtasını hazrılanır ve çiviler çakılır. Kalıp tahtası içine demir koyarak telle birbirine bağlanır. Çimento, kum ve su karışımından, beton harcı hazırlanır. Kalıp tahtası içini bezir yağıyla sürülürek yağlanır. Beton harcı kalıp tahtasının içine doldurulur. Malanın ucuyla harc sıkıştırılır ve yüzeyi düzeltilir.kyn:MEGEB Bir kazan dairesinde aşağıdaki elemanların yer alması gerekir: 1-Kurulacak kazanlar. 2-Yakıt deposu ve sistemleri.3. Bacalar ve duman kanalları 4. Tesisat elemanları (pompalar, kollektörler,vanalar,ana dağıtım ve toplama boruları,emniyet boruları,genleşme tankları, 5. Bina ile ilgili diğer ekipmanlar ise; boyler, eşanjör, hidroforlardır. 6. Atık su giderleri (kanal,pis su çukuru vb) 7. Kazan bakıcı odası
Bodrum kat yerleşimlerinde kazan dairesi genellikle binanın orta kısımlarında olacak şekilde yerleşim yapılması hem bacanın uygun bir yere yerleşimine,hem de yatay dağıtım borularının kısa ve dengeli dağıtım yapmasına olanak sağlar.
Aynı zamanda yakıtın girişi ve katı yakıt kullanılacak ise depolanması ve külün dışarı atılması daha kolay olabilir. Bu özelliklerle birlikte alttan dağıtım ve alttan toplama şeklinde verimli tesisat tasarımı yapımına olanak sağlar.
Kazan dairelerinin çatıda tesis edilmesi durumunda bacanın çatıda tesis edilmesi ve özellikle doğalgazlı kazanlar için tehlike sınıfını düşürmesi de avantajlı gözükmekle birlikte ısıtılan akışkanın üstten aşağı doğru sevki (üstten dağıtım üstten toplama) zorlaşmaktadır.
Üstten dağıtım üstten toplama sistemleri ısıtma tesisatında en elverişsiz sistemdir.
Verimli çalıştırabilmek için kazan dairesinde ve en altta sirkülasyon pompaları konulması gerekir.
Çatıda montaj durumunda;
Statik hesaplarda kazan dairesindeki yüklemenin etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m2)
Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli akustik yalıtım uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.
Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
Yakıt boru hattı doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.
Havalandırma ve diğer kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır.
Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur.
Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez.
Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur.
Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir.

KOMBİ & KAT KALORİFERİ

Yapıların ısınma ihtiyacını karşılayan sistemlere “ısıtma kalorifer tesisatı” denir. Kalorifer Tesisatı; daire, villa, bina, site, toplu konutlar, iş merkezleri gibi yapılarda kullanılan sistemlere göre üç gruba ayrılır.
Kombi Kalorifer Tesisatı
Yerden Isıtma Kalorifer Tesisatı
Merkezi Sistem Kalorifer Tesisatı
Kombi Kalorifer Tesisatı
Villa, daire veya tek tip ısınma türüne kombi kat kaloriferi tesisatı denir. Bu tür ısınma sistemlerinde genellikle kombi, kat kaloriferi, doğalgaz sobası, yoğuşmalı kombi sistemi kurulmaktadır.
Sistemler genellikle Kalorifer Radyatör veya Kalorifer Kolektör dağılım tesisatı ile yapılmaktadır. Bulutlar Tesisat olarak; hermetik kombi, yoğuşmalı kombi, px kalorifer tesisatı ve kalorifer tesisatı sistem kurulumu, tamiri işlerini ücretsiz keşif ile uzman ve deneyimli kadromuz ile 7gün 24 saat hizmetinizdeyiz.
Yerden Isıtma Kalorifer Tesisatı
Genellikle tek tip ısıtma sistemlerinde kullanılan yerden ısıtma kalorifer tesisatı “ eksiz px boru” sistemi ile zemine döşenen ısı yalıtım plakası üzerine ölçülere göre uygulanır. Diğer sistemlere göre profesyonel bir ekip tarafından uygulandığı zaman bakım ve onarım ihtiyacı olmayan kalorifer tesisatı sistemidir.
Belirlenen merkez noktaya montaj edilen kolektör sisteminden çıkış yaparak yapı zemininde dolaşarak tekrar kolektöre dönüş yaparak zeminden ısıtmayı sağlayan ekonomik ve tasarruflu bir sistemdir.
Merkezi Isıtma Kalorifer Tesisatı
Bina veya toplu yapıların ısınma ihtiyacını karşılamak için ortak ısınma sistemine merkezi ısıtma kalorifer tesisatı denir.
Bu tip ısıtma sistemlerinde kazan, sirkülasyon pompası, kapalı genleşme sistemi gibi birbiriyle entegre edilmiş olup yapıların içinden geçen kalorifer kolon tesisatı ile dairelere kalorifer tesisatı dağılmaktadır.
Bulutlar Tesisat olarak, her türlü kazan dairesi kurulumu, kazan dairesi bakım ve onarım işleri, sirkülasyon pompası yenileme ve tamiri, kapalı genleşme sistemi kurulumu ve bakımı ve kalorifer tesisatı vanalarının yenileme ve tamiri işlerini kaliteli malzeme ve garantili işçilik ile yapmaktayız.